Аккорған ауылдық округі әкімінін аппараты бос тұрған мемлекетгік әкімшілік лауазымға конкурс жариялайды

Опубликовано: 01.09.2018

Хабарландыру

Аккорған ауылдық округі әкімінін аппараты бос тұрған мемлекетгік әкімшілік лауазымға конкурс жариялайды:

1. Ақкорган ауылдык округі әкімі аппаратынын жетекші маманы-заңгер E-G-4 қызмет аткарган жылдарына байланысты лауазымдык жалакысы 56300 теңгеден 64700 теңгеге дейін (экологиялык коэффциентгі есепке алмаганда). Қызметтік міндеттері: 1. ауылдык округі экімінің аппаратымын ережесін әзірлеп бекітуге ұсынады. Ауылдық округтің экімі қабылдайтын нормативтік актілердін жобасын заң талаптарына сай әзірлеу , мемлекеттік тіркеуге жататындарын аудандық әділет басқармасына жолдайды, тіркелуін камтамасыз етеді, баспасөз бетіне ресми жариялауға беріп отырады. Ауылдық округі әкімінін аппаратының кызметкердеріне кұқыктық оқулар өткізіп отырады , сыбайлас жемқорлыкка карсы, нашакррлықка қарсы кұрес бағдарламасының іс-шарасын жасап жүзеге асырып отырады. Мемлекеттік кызметшілердіц ар-намыс кодексінің бакылау кітабын арнайды және ол кітапқа мемлекеттік кызметшілермен сырттан келушілер оңай қол жеткізу мүмкіндігін камтамасыз етеді, ауылдык округі экімінін аппаратына келіп түскен арыз шагымдарды кадағалайды және есебін жүргізіп отырады. Арыз шағымдардың түсуі бойынша АРМ бағдарламасына енгізіп эр ай сайын аудан әкімдігіне есебін беріп отырады. 2. "Қазакстан Республикасындагы жергілікті мемлекетгік басқару жэне өзін-өзі баскару туралы" зандарынын, жэне баска да зандардын жүзеге асырылуын өз қүзіреті шегінде бақылау жэне ауыддык округі экімінің аппаратынын ережесіпде бекітілген басқада кызметтерін үйымдастырады жэне жүзеге асырады.

Конкурсқа катысушшіарга койылатын талаптар: Жогары немесе орта зангерлік , не орта білім. Зандылыктарды білуі. Қазакстан Республикасынын Конституциясын, "Мемлекеттік кызмет туралы", "Сыбайлас жемкорлыкқа карсы кұрег туралы" Зандарын, Қазакстан Республикасы Президентінін 2005 жылгы 3 мамырдагы N1567 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасы мемлекеттік кызметшілерінін ар-намыс Кодексін" (Мемлекеттік кызметшілердің қызмет этикасы ережелері), осы санаттагы пакты лауазымнын мамандануына сэйкес облыстардагы катынастарды ретгейтін Қазакстан Республикасынын нормативтік кұкыктык актілерін , Қазакстанның 2030 жылга дейінгі даму стратегиясын, сондай-ак функционалдык міндеттерін орыидау үшін қажетті көлемде мемлекетгік тілді білуі; осы санаттагы лауазымдар бойынша функционалдык міндеттерді орындау үшін кажетгі баска да міндетгі білімдер ; мемлекеттік тілді білуі, компьюурде жұмыс істеу қабілеті, мамандығы бойынша жүмыс тэжірибесі кошталады

Конкурс Республикалык бұкаралык акпарат күралдарында (2001 жылғы 22 маусымдағы "Егемен Қазақстан", 2001 жылгы 23 маусымдагы "Казахстанская правда" газеттерінде) жарияланған бос мемлекеттік экімшілік лауазымдарға ориаласуга конкурс өткізудін кағидасына сэйкес өткізіледі. Байкауга катысқысы келген азаматтар Аққорған ауылдық округі әкімінің аппартына келесі кұжаттарды тапсырады: өкілетті орган белгіленген нысандагы өтініш ; кадр есебі бойынша толтырылған іс параты (накгы мекен-жайы мен телефондары, соның ішінде байланыс көрсетілуі тиіс); өкілетдррган бслгіленген нысандатолтырылган анкета; білімцвдадщі^атгардыді агариалдык немесе өзге де заңдарда бслгіленген тәртіппен куэландырылған көшірмелері ; енбек кітапшасынын нотариаддык немесе өзге де зандарда белгіленген тэргіппен куэландырылган көшірмесі; денсаулығы туралы белііленген нысандагы аныкіама; 3x4 улгідегі 1 фотосурет ; Қазакстан Республикасы азаматынын жеке куэлігінің көшірмесі.

Аталған күжаттардың біреуінін болмауы конкурс комиссиясынын олардды караудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Ескертпе: осы тармакгың 4) жэне 5) тармакшаларында аталған, мемлекеттік кызметшілер тапсыратын күжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардын кадр кызметі куәландыраалады. Азаматтар өздерініцбілімі,жұмыстәжірибесі, кэсіби денгейіжэне беделі жайлы (кэсіби біліктілігін арттырғаны жайлы , ғылыми атағы жэне дэрежесін алғаны туралы кұжаттардын, мінездемелерінің, ұсыныодардың, гылыми жарияланымдардың жэне тагы баска көшірмелері) қосымша акпарат үсына злады.

Тестілсу бағдарламасы E-G-4 санаты бойынша үміткерлер үшін Казақстан Республикасынын Конституцияі ;ын, Қазакстан Республикасынын 1998 жылдың 2 шілдесіндегі "Сыбайлас жемқорлыкка карсы күрес туралы", 1999 жылш 23 шілдесіндегі "Мемлекеттік кызметтуралы" жэне Қазакстан Республикасынын Президентінің 2005 жыліы 3 мамырдагы N1567 Жарлышмен бекітілген "Қазақстан Республикасы мемлекеттік кцзметшілерінің Ар-намыс Кодексін" жэне мсмлекеттік тілді білуге арналган тестілерден түрады. E-G-1 санатындаіы тестілеуге жібсрілген уміткерлср одан күжаттарды кабылдау мерзімі аякталганнан кейін 5 жүмыс күнінін ішінде Казаке іан Ресігубликасы Мемлькетгік кызмег істері Агенттігінін Қызылорда каласындаш аймакшк тестілеу орталыгында белі іленген тәртіппен мына мекен-жайда отеді: Кызылорда каласы, Әйтеке би көшесі, 2 үй Әигімелесуге жіберілген үміткерлер одан аталмыш конкурс бейыншз тест откізілгеннен кгйіи 5 жұмыс күнішн ішінде Қызылорда облысы , Жаііакорган ауданы, Аққорган ауылдцк округі экімінін аппаратында, Түгіскен ауылы, Д.Қонаев көшесі н/ж мекен жайы бойынша өтеді. КоЛурстык комиссиянын корытынды м^жілісі эңгімелесу жүргізілгеннен сон екі жүмыс күнінеи кешіктірілмей өткізіледі. Конкурска қатысу үшін қажетп қүжаггар аталмыш хабарландыру жарииланіан мерзімнен бастап 15 күнтізбелік күн аралығында Кызылорда облысы , Жанақорган ауданы, «Аққорған ауылдык округі әкімінің аппаратына мына мекен-жайға бойынша тапсырылуы тиіс: 120313, Қызылорда облысы, Жанакорган ауданы , Түгіскен ауылы, Д.Қонаев көшесі н/ж. Аныктама телефондары (8-72435) 73-3-00. Аталмыш лауазымдарға орналаскан адамдар үшін көтерме шыгындар теленбейді, түрғын үй жэне жеңілдіктер ұсынылмайды.

Аққорған ауылдык округі ә кімінің аппараты конкурстық комиссиясы.
rss